امکان سنجی وجود الماس در ایران

مجموع آراء: ۲
در این مقاله سرکار خانم هاشم زاده امکان وجود سنگ الماس را در ایران مورد بررسی قرار میدهند.