سنگهای ماه تولد

مجموع آراء: ۴
لیست زیر سنگهای ماه تولدی است که جامعه گوهر شناسی آمریکا منتشر نموده است .

سنگهای ماه تولد ( Birthstones)

          فروردین        

            April             

Diamond

                                                                                             

اردیبهشت

May

Emerald

خرداد

June

Pearl, Alexandrite

 

تیر

July

Ruby

مرداد

August

Peridot or Spinel

شهریور

September

Sapphire

مهر

October

Opal or Tourmaline

آبان

November

Topaz or Citrine

آذر

December

         Turquoise, Zircon or Tanzanite       

دی

January

Garnet

بهمن

February

Amethyst

اسفند

March

Aquamarine