فیروزه نیشابور

مجموع آراء: ۲
معدن فیروزه نیشابور در شمال غرب نیشابور و در کمربند آتشفشانی جنوب قوچان واقع شده است . در این مقاله که توسط آقایان کریم پور , اسفندیار پور, محمدنژاد و خانم شفاوردی آماده شده به صورت تخصصی به بررسی این معدن پرداخته شده است .